1518/CTPH-BVHTTDL –TWHNCT

TM Ban TVTW Hội NCT- CT Nguyễn Tấn Trịnh- BTBVHTTDL Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -TW HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM -

Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2011 – 2015.

Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12, ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Để tăng cường công tác phối hợp trong thời kỳ mới, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch của người cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2011 – 2015 như sau:

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia tham hoạt động văn hoá, tinh thần; tham gia hoạt động thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi;

b) Tạo điều kiện cho người cao tuổi sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm; phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

c) Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ”.

d) Giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích, làm gương cho con cháu trong việc rèn luyện thân thể, giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá, thể thao truyền thống của dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

2. Yêu cầu:

Việc phối hợp công tác đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi phải bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật

II. PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình này quy định này việc phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi trên lĩnh vực: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc động viên người cao tuổi tham gia phát triển rộng rãi phong trào văn hoá, văn nghệ, tập luyện và thi đấu thể thao nhằm nâng cao nhận thức của động đông, gia đình và bản thân người cao tuổi; vận động các gia đình tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và cuộc vận động đoàn dân đèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

III. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Việc Phối hợp hai bên phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên trong khuôn khổ quy định của pháp luật và nội dung Chương trình phối hợp này.

2. Bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đề cao sự hợp tác trong giải quyết công việc bảo đảm phát huy tính dân chủ, hiệu quả trong việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, giải trí và du lịch cho người cao tuổi.

IV.  NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

1. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối họp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tăng cường công tác thông tin, truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, gia đình và nhân dân trong chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi Động viên người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nêu gương “Người tốt, việc tốt’’ trong phong trào quần chúng về văn hóa, thể dục thể thao cho người cao tuổi.

2. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chỉ đạo phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi trong gia đình.

3. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên người cao tuổi về văn hóa, thể dục thể thao nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi, biên soạn, xuất bản các tài liệu bồi dưỡng cán bộ và hướng dẫn phong trào.

4. Các cấp Hội người cao tuổi Việt nam và ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập luyện thể dục thể thao, giải trí, du lịch của người cao tuổi.

5. Hai bên phối hợp văn động tuyên truyền người cao tuổi tham gia phòng chống tạo lực gia đình

6. Tiếp tục xây dựng, củng cố, hoàn thiện và mở rộng các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ du lịch, thể dục thể thao vào sức khỏe của người cao tuổi, trước hết là cấp cơ sở, bảo đảm duy trì sinh hoạt và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ.

7. Tiếp tục phối hợp tổ chức giải, hội thi “Hội thi bơi truyền thống trung, cao tuổi toàn quốc’’ (2năm/01 lần), “Giải Cầu lông trung, cao tuổi toàn quốc’’ (2năm/01 lần), Giải Bóng Chuyền hơi trung, cao tuổi v.v… Hội thi “Tiếng hát người cao tuổi toàn quốc’’ (5 năm/01lần),

8. Chỉ đạo tổ chức định kỳ hàng năm các hội thao của người cao tuổi ở cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố.

9. Phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình văn hóa’’ “Làng văn hóa’’, “Khu dân cư văn hóa’’

10. Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức sơ kết hàng năm; tổng kết đánh giá kết quả hoạt động 5 năm thực hiện Chương trình, rút kinh nhiệm chỉ đạo và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình.

V. PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương thức phối hợp:

a) Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Văn hoá cơ sở. Vụ Gia đình - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Xã hội - Sức khỏe và Ban Phong trào Trung ương Hội Người cao tuổi là đầu mối phối hợp công tác giữa hai bên. Căn cứ vào Chương trình phối hợp công tác về từng lĩnh vực mỗi đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trình Bộ trưởng và Chủ tịch Hội để triển khai thực hiện

b) Lãnh đạo các cơ quan trực tiếp tổ chức phối hợp của hai bên có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý kiến về các vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp rà soát, kiểm tra, đôn đốc, triển khai các hoạt động, tổng hợp tình hình phối hợp và báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Hội về kết quả thực hiện Chương trình.

c) Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và cáo cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam quán triệt nội dung chương trình phối hợp; xây dựng kế hoạch hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đồng thời huy động sự tham gia các đoàn thể, sự tài trợ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để tổ chức thực hiện.

d) Tổ chức sơ kết hàng năm, biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân điển hình trong phong trào. Cuối năm 2015 hai bên có trách nhiệm tổ chức tổng kết, đánh  giá, rút kinh nghiệm công tác triển khai tổ chức Chương trình và xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.

2. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 a) Quán triệt trong toàn ngành để thống nhất về nhận thức và hành động trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện vững hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, giải trí, du lịch; chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình theo Chương trình được ký kết giữa Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Hội người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

b) Tham mưu với Chính phủ ban hanh hành chính sách đầu tư và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, thể dục thể thao, giải trí, du lịch để đáp ứng nhu cầu về tinh thần của người cao tuổi. Chỉ đạo việc hỗ trợ người cao tuổi trong có hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, giải trí, du lịch; chăm sóc phát quy vai trò người cao tuổi trong gia đình.

c) Chỉ đạo hướng dẫn các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chuyên môn, kỹ thuật để người cao tuổi thường xuyên được tham gia hoạt động văn hoá, giải trí, du lịch, tập luyện thể dục dưỡng sinh và các môn thể thao phù hợp với sức khỏe tâm lý người cao tuổi hỗ trợ cơ sở vật chất, dụng cụ phù hợp cho người cao tuổi hoạt động văn hóa thể dục thể thao, giải trí, du lịch, mở rộng mạng lưới cho câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, sức khoẻ, thể dục thể thao cho người cao tuổi; thực hiện giảm giá vé giá dịch vụ thăm quan, du lịch cho người cao tuổi trong các cơ sở dịch vụ công cộng theo qui định của pháp luật.

d) Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, tài liệu, người hướng dẫn để người cao tuổi tham gia tập luyện, học tập, nghiên cứu về các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, giải trí, du lịch.

đ) Tăng cường vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho người cho tuổi, tổ chức các cuộc thi sáng tác kịch bản, tranh cổ động về phong trào sống vui, sống khỏe, sống có ích của người cao tuổi.v.v…

3. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và các cấp Hội:

 a) Quán triệt tới các cấp Hội và hội viên về quyền được hưởng và những lợi ích của các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí, du lịch, đối với đời sống tinh thần, thể chất và sức khỏe, chăm sóc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp hội và hội viên để tự nguyện và tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện hoàn cảnh của từng người, từng địa phương. Đồng thời cũng nêu rõ trách nhiệm của người cao tuổi đối với xã hội, cộng đồng và gia đình.

b) Các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và Du lịch và các ngành, đoàn thể có liên quan tại địa phương trong quá trình chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, giải trí, du lịch.

c) Vận động hội viên người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao du lịch và gia đình, nêu cao tinh thần làm chủ, năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện

d) Đổi mới hình thức sinh hoạt của các hoạt hình câu lạc bộ của người cao tuổi để thu hút ngày càng đông người cao tuổi tham gia; từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tại Trung ương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động tại địa phương. Các cấp Hội người các tuổi Việt Nam tích cực vận động nguồn kinh phí, cơ sở vật chất từ xã hội hóa để hỗ trợ cho các hoạt động theo nội dung của Chương trình này.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương trình phối hợp này có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình triển khai tực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất đưa ra cách giải quyết kịp thời, có hiệu quả./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác