1519/BVHTTDL-VHDT

TLBT, Vụ TVVHDT Hoàng Đức Hậu Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống giai đoạn 2012-2015

210514094621.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
Ngày 24 tháng 4 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 57/TTr-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch điều chỉnh chủ đầu tư xây dựng đề án bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Hrê tại thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 4106/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 gửi kèm theo công văn này) trong đó đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho chủ trương lập dự án bảo tồn làng văn hóa dân tộc Hre, thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ,
Quảng Ngãi nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai 2012-2015. Xét tình hình thực tế và sự cần thiết bảo tồn địa chỉ này theo đề của Úy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đã có văn bản số 339/BVHTTDL-VHDT (ngày 17/02/2014, gửi kèm theo công văn này) đồng ý và đề nghị Sở Văn hoá, Thế thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khảo sát, xây dựng dự án đầu tư bảo tồn làng văn hóa dân tộc Hre, thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời đã phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2014 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để triển khai thực hiện Dự án.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng nội dung bảo tồn làng, bản, buôn như điều tra, khảo sát văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể nhằm đáp ứng được tiêu chí được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 4331/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2002. Do vậy, việc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi là chủ đầu tư của dự án là phù hợp, đồng thời gắn với trách nhiệm báo cáo, thẩm định dự án trước Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
Việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến nay vẫn chưa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ để triển khai thực hiện Dự án trên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ có văn bản báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, mặt khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương triển khai Dự án theo các nội dung đã yêu cầu trong công văn số 339/BVHTTDL-VHDT ngày 17 tháng 02 năm 2014./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-TT Hồ Anh Tuấn (để báo cáo);
-Ban Chủ nhiệm CTMTQG v văn hóa;
-Vụ Kế hoạch, Tài chính;
-UBND tỉnh Quảng Ngãi (để phối hợp);
-Sở VHTTDL Quảng Ngãi (để thực hiện);
-Lưu: VT, VHDT, Hg.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác