1519/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 5225/VPCP-QHQT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý tổ chức “Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam: thường niên ở Nhật Bản và Hàn Quốc”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng cục Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản năm 2015.
Thời gian tổ chức: Từ 7 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2015.
Địa điểm tổ chức: Tại Osaka và Tokyo, Nhật Bản.
Các hoạt‘động của chương trình bao gồm:
- Chương trình biểu diễn nghệ thuật rối nước, rối cạn, nhạc truyền thống và trình diễn múa, thời trang áo dài;
- Triển lãm giới thiệu ảnh Việt Nam, đất nước, con người, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang phục, ẩm thực...;
- Hội thảo Xúc tiến Du lịch Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật Bản;
Điều 2. Các nhiệm vụ được phân công như sau:
2.1. Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thực hiện:
- Điều phối chung, lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động và xây dựng chương trình tổng thể;
- Tổ chức đoàn Lãnh đạo Bộ, đoàn triển lãm - tổ chức sự kiện, đoàn nghệ thuật và đoàn báo chí, đoàn tổ chức Hội thảo tham gia Lễ hội;
- Trao đổi, thống nhất giữa ta với phía Nhật Bản, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để thực hiện công tác tổ chức nói chung, quảng bá, tuyên truyền cho sự kiện;
- Tổ chức không gian triển lãm;
- Tổ chức đoàn truyền thông tham gia đưa tin các sự kiện;
- Phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo Xúc tiến Du lịch Việt Nam.
2.2. Nhà hát Múa rối Việt Nam chủ trì, kết hợp với Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức và xây dựng một chương trình nghệ thuật rối nước, rối cạn, nhạc truyền thống, trình diễn múa, thời trang áo dài.
2.3. Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm:
- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại Nhật Bản.
- Chịu trách nhiệm mời một số tỉnh/thành, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Nhật Bản tham gia Hội thảo.
Điều 3. Kinh phí:
3.1. Cục Hợp tác quốc tế đảm trách các phần kinh phí gồm: Kinh phí cử đoàn Lãnh đạo Bộ, đoàn triển lãm - tổ chức sự kiện, đoàn nghệ thuật và đoàn báo chí, đoàn tổ chức Hội thảo; thuê địa điểm, nhà hát, trang thiết bị cho các sự kiện (Tiệc chiêu đãi và Hội thảo xúc tiến du lịch tại Osaka và Tokyo); dàn dựng sân khấu, thuê âm thanh ánh sáng, nhân viên điều khiển kỹ thuật; chi phí thuê máy chiếu, màn chiếu và các thiết bị kỹ thuật phục vụ Hội thảo; tiệc chiêu đãi do Lãnh đạo Bộ chủ trì; chi phí thiết kế, chi phí lắp đặt, tháo dỡ triển lãm và sân khấu, in ấn tài liệu quảng bá, ảnh triển lãm, giấy mời, tờ rơi, quyển giới thiệu chương trình nghệ thuật; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ giới thiệu tại gian hàng; chi phí dịch tài liệu, phiên dịch, cước vận chuyển hàng đạo cụ và triển lãm và các chi phí liên quan khác (trích từ các nguồn kinh phí đoàn ra của Bộ năm 2015 do Cục Hợp tác quốc tế quản lý; kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Hợp tác quốc tế, kinh phí Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia 2015 và nguồn xã hội hóa);
3.2. Các đoàn/nhóm nghệ thuật chịu các chi phí chuẩn bị trong nước cho đoàn theo phân công công tác;
3.3. Các tỉnh/thành và doanh nghiệp tham gia Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam tại Nhật Bản tự lo toàn bộ chi phí của mình.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTA.15.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác