1521/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình hòa nhạc “Tchaikovsky Night”

290514085134.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,     
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mời nhạc trưởng Alexander Polyanichko (người Nga) và nghệ sỹ piano Tamura Hibiki (người Nhật Bản) đến tập luyện và biểu diễn chương trình hòa nhạc “Tchaikovsky Night”.
- Thời gian luyện tập: từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2014.
- Thời gian biểu diễn: 20g00, ngày 06/6 và 07/6/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 01 Tràng Tiền, Hà Nội
Điều 2. Kinh phí:
+ Nhà tài trợ chi khách sạn, vé máy bay cho chỉ huy và nghệ sỹ trên.
+ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu chi phí: in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao, đi lại cho chỉ huy, soloist, tiền tập luyện và tiền biểu diễn cho diễn viên dàn nhạc, lễ tân đón tiếp và các chi phí phục vụ chương trình khác theo quy đinh hiện hành (trích từ nguồn ngân sách do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-Bộ trưởng (đế b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, VTA. 10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác