1526/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phối hợp triến khai công tác gia đình giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2014

270514155433.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 195/CTPH- BVHTTDL-CĐVCVN ngày 27 tháng 6 năm 2011 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ công chức viên chức lao động thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2011-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2014 trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2011-2015 đã được hai cơ quan ký kết.
Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp gia đình năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- BT (đế b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái:
-Lưu: VT, GĐ, VQ (15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác