1527/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014

270514155748.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 3765/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014.
- Quy mô, địa điểm: Tổ chức tại 02 khu vực
+ Khu vực phía Bắc: Tại thành phố Hà Nội (Ngày 6 tháng 6 năm 2014)
+ Khu vực phía Nam: Tại thành phố Hồ Chí Minh (Ngày 12 tháng 6 năm 2014)
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích trong kinh phí sự nghiệp Cục Văn hoá cơ sở năm 2014 và kinh phí sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan tổ chức Hội nghị.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục Công tác phía Nam và các đơn vi thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
- Như Điều 3:
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái:
-Lưu: VT, VHCS, DK (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác