152/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 152/BVHTTDL-DSVH ngày 17 tháng 01 năm 2014 Về việc chủ trương lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phúc đáp Công văn số 10540/UBND-VX ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trưởng lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Sầm Sơn để bảo tồn và phát huy giá trị cũng như đáp ứng cho việc phát triển du lịch của thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét bố trí cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các Dự án thành phần sau khi Quy hoạch được phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thị xã Sầm Sơn để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác