1531/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định về việc Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Sư phạm nâng cao năng lực chuyên môn cho huấn luyện viên TDTT tại các cơ sở đào tạo vận động viên trong cả nước;

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SƯ PHẠM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO HUẤN LUYỆN VIÊN TDTT TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN TRONG CẢ NƯỚC;

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 /12/ 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 562/QĐ-BVHTTDL ngày 16 /02/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009;

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2009 của Vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao cho Vụ Đào tạo và Viện khoa học TDTT mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Sư phạm nâng cao năng lực chuyên môn cho huấn luyện viên TDTT tại các cơ sở đào tạo vận động viên trong cả nước;

Thời gian: Dự kiến tháng 6-7 năm 2009

Địa điểm:

1. Khu vực phía Bắc đặt tại Sở VHTTDL Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

2. Khu vực phía Nam đặt tại Sở VHTTDL Đồng Nai, Tỉnh Đồng Nai,

Điều 2. Kinh phí mở lớp trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2009. Chỉ tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Điều 3. Chánh Văn Phòng , Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ  Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện Khoa học TDTT chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác