1532/BVHTTDL-TBKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc xin ý kiến ban hành Thông tư quy định về xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT

Thực hiện Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 năm 2009 và Nghị định số 98/2010/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức soạn thảo và lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho các cá nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (không bao gồm các đối tượng thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống - là một trong 7 lĩnh vực của di sản văn hóa phi vật thể, hiện đang được giao cho Bộ Công Thương tổ chức xét tặng).

Về cơ bản, các Bộ, ngành, địa phương đều thống nhất với dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như tính cấp thiết ban hành Thông tư xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho các cá nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của nhân dân cả nước, đặc biệt là các nghệ nhân đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Theo quy định tại Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể bao gồm 7 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực“Nghề thủ công truyền thống". Riêng việc tổ chức xét danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ cổng truyền thống đã được giao cho Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) từ năm 2005 sau khi có Nghị định số 121/2005/ND-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (nay là Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010). Cho đến nay, Bộ Công Thương vẫn đang triển khai công tác này theo Thông tư số 01 ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp. Căn cứ tình hình thực tế đó, để đảm bảo thống nhất và tránh chồng chéo trong việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất với Bộ Công Thương theo nguyên tắc: Bộ Công Thương vẫn tiếp tục triển khai việc xét Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho các cá nhân trong lĩnh vực Nghề thủ công truyền thống theo tinh thần Thông tư số 01 ngày 11/01/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho các cá nhân hoạt động trong 6 lĩnh của di sản văn hóa phi vật thể, cụ thể gồm: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian”. Khi xét phong tặng cho những đối tượng thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, hai Bộ sẽ tham khảo ý kiến của nhau trong quá trình thực hiện. Một nghệ nhân không được xét tặng ở cả hai hội đồng của hai Bộ (Công văn số 3395/BCT-TĐKT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ  Công thương).

Để có cơ sở triển khai công tác xét tặng Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Nước xem xét phong tặng vào dịp 2/9/2011 nhằm đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của đông đảo nghệ nhân trong cả nước hoạt động trong 6 lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nêu trên, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của đất nước và tôn vinh kịp thời những nghệ nhân đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy các giá trị này trong xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong 6 lĩnh vực của di sản văn hóa phi vật thể.

2. Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong 6 lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Hội đồng này độc lập với Hội đông cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực Nghề thủ công truyền thống do Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong nhiệm kỳ tới của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương), Bộ Công Thương trình Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng cho phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ Nội vụ (Ban TĐ-KTTW);

-Bộ Tư pháp (Vụ PLHCHS);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Cục, Vụ, DSVH, PC, TCCB, KHTC;

-Lưu: VT, TĐ-KT, HA 18.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác