1533/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ nhà Ống muống Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 295/SVHTTDL- VP ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ nhà Ống muống và phục dựng nhà Quan cư, Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ nhà Ống muống và phục dựng nhà Quan cư thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần với nội dung tu bổ nguyên trạng hai nhà Ống muống Đông và Ống muống Tây.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với hai nhà Ống muống Đông và Tây: Giữ nguyên chiều cao của hai công trình (3,375m); sử dụng gạch Bát bó thềm; bổ sung bản vẽ khu vực thờ Ông Hổ và các chi tiết đắp nề, ngõa.
- Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ tổng thể hiện trạng di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác