1533/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản chương trình Đại hội chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 05/QD-BCĐĐHDTTS ngày 26 tháng 2 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ cho Cục nghệ thuật biểu diễn tham gia tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo về việc chỉnh sửa nội dung các kịch bản của phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam tại phiên họp tổng duyệt kịch bản các nội dung tham gia Đại hội của tiểu ban Văn nghệ và Dạ hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và truyền thông nghệ thuật Việt,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản chương trình Dạ hội chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất năm 2010, tại Hội trường quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cục Nghệ thuật biểu diễn có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí:

- Trích từ nguồn kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kinh phí xã hội hoá.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và truyền thông nghệ thuật Việt, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, VHDT, S.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác