1535/BVHTTDL-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh (1956-2016)

Kính gửi: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
 
Trả lời Tờ trình số 165/TTr-NVHCM ngày 28.4.2016 về việc xin phép tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập.
Việc tổ chức Lễ kỷ niệm gọn nhẹ, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí, tuân theo các quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22.7.2010 của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29.10.2013 của Chính phủ, Công văn số 4161/BVHTTDL-VP ngày 23.11.2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các văn bản liên quan về thực hiện và hướng dẫn đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, giảm tần suất, quy mô tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.
2. Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể, lồng ghép các chương trình: Hòa nhạc chào mừng, Triển lãm hình ảnh “Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh - 60 năm Xây dựng và Phát triển”, Hội thảo khoa học “Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh hướng tới tương lai” và các sự kiện liên quan vào chương trình chung của Lễ kỷ niệm.
Dự kiến thành phần đại biểu, khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thông qua Vụ Thi đua, Khen thưởng thẩm định danh sách đề nghị tặng bằng khen Bộ trưởng báo cáo, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
3. Về kinh phí: Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị đế xây dựng và sử dụng kinh phí phục vụ Lễ Kỷ niệm tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính hiện hành và huy động tối đa các nguồn xã hội hoá./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Vụ: KHTC; TCCB; ĐT; TĐKT;
-Cục VHCS; VP Bộ;
- Lưu: VT, VP (HCTC), HT.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác