1535/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1535/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2013 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 208/VH-QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá về việc xếp hạng di tích quốc gia.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hoá, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 1729/UBND-VX ngày 06 tháng 3 năm 3013, hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 208/VH-QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá về việc xếp hạng Khu danh thắng Bửu Long như sau:

Xếp hạng di tích quốc gia:

Danh lam thắng cảnh

Khu Danh thắng Bửu Long và chùa Bửu Phong

Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NĐD.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác