1536/BVHTTDL-ĐT

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Cam Giá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Ngày 01 tháng 4 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo đình Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (kèm theo hồ sơ Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tu bổ, tôn tạo đình Cam Giá, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Về hồ sơ: thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo đình Cam Giá, gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình, Nghi môn; xây mới Tả mạc, Hữu mạc, nhà vệ sinh; tôn tạo sân vườn, tường rào và hạ tàng kỹ thuật. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Việc nâng cao nền đình và sân đình cần được sự đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương.
- Khi triển khai hồ sơ thiết kế, cần bổ sung các bản vẽ nối, vá, thay cốt, ốp mang... nhằm giữ tối đã các cấu kiện kiến trúc gỗ cũ.
- Các con giống trên bờ nóc cần được gông, bó để bảo tồn nguyên trạng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan liên quan và triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện Dự án sau đó công khai nội dung Dự án tại địa phương nhằm tạo sự đồng thuận./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL, Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, ĐT, PT 10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác