1536/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1536/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2013 Về việc giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia đón đoàn 08 cán bộ Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sang Việt Nam làm việc nhằm tăng cường mối giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực: trưng bày, bảo quản hiện vật, trao đổi thông tin tư liệu và đào tạo cán bộ; đồng thời tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo tồn di sản văn hoá giữa hai Bảo tàng.

Thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2013.

Địa điểm: Hà Nội, Thanh Hoá, Huế và Hội An.

Điều 2. Về kinh phí:

- Bảo tàng Lịch sử quốc gia đài thọ chi phí ăn, ở, lễ tân, phiên dịch, đi lại nội địa trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam (trích từ kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Bảo tàng).

- Phía Trung Quốc chịu chi phí trên hành trình quốc tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;

- Lưu: VT, HTQT, NPL.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác