1537/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Điều chỉnh Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2015 ban hành theo Quyết định số 330/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau: Chuyển nhiệm vụ pháp điển đề mục Quảng cáo (Đề mục số 09, Chủ đề 41) sang pháp điển đề mục Hoạt động mỹ thuật (Đề mục số 07, chủ đề 4 ! ).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, ND (40),
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác