1537/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật cho đoàn nghệ thuật Thượng Hải, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao yà Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế và Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Thượng Hải, Trung Quốc (52 người) tại Hà Nội, nhân chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành Ủy Thượng Hải.
- Thời gian biểu diễn: ngày 13 tháng 5 năm 2016.
- Địa điểm biểu diễn: Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc chịu chi phí hành trình quốc tế, cước phí đạo cụ, visa, bảo hiểm, địa điểm tổ chức biểu diễn, ăn, ở, đi lại nội địa và các chi phí cá nhân khác liên quan đến đoàn nghệ thuật
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức chương trình; chi phí: lễ tân đón tiếp, phiên dịch, tuyên truyền quảng bá cho sự kiện và các chi phí khác liên quan đên tô chức biểu diễn, kinh phí được trích từ nguồn sự nghiệp 2016 của Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
Điều 3. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, AVH (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác