1538/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải Vô địch Taekwondo trẻ thế giới năm 2010 tại Mexico

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với vận động viên và huấn luyện thể thao:

Căn cứ thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 giữa Ủy ban Thể dục thể thao, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ thành tích thi đấu giải Vô địch Taekwondo trẻ Thế giới diễn ra từ ngày 26/2 đến 10/3/2010 tại Mexico;

Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng tổng số tiền là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) cho vận động viên và huấn luyện viên có vận động viên đạt huy chương tại giải Vô địch Taekwondo trẻ thế giới diễn ra tại Mexico - năm 2010. Tiền thưởng được trích từ nguồn kinh phí của Tổng cục thể dục thể thao với mức thưởng cho các vận động viên và huấn luyện viên cụ thể như sau:

11. Thưởng số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) cho vận động viên Doãn Thị Hương Giang vì có thành tích đạt huy chương đồng tại giải Vô địch Taekwondo trẻ thế giới diễn ra tại Mexico - năm 2010.

1.2. Đối với các huấn luyện viên đã có công đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo vận động viên Doãn Thị Hương Giang thi đấu đạt kết quả tốt được hưởng mức thưởng như vận động viên. Tổng số tiền thưởng cho các huấn luyện viên là 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng). Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được hưởng 60%. huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyền được 40%.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có các vận động viên đạt thành tích tại giải vô dịch Taekwondo trẻ thế giới diễn ra tại Mexico - năm 2010 có tên tại Điều 1 và các huấn luyện viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: VT, TĐKT, MT (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác