1539/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo " Văn học Việt Nam-Hoa Kỳ sau chiến tranh"'

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Văn hoá Hà Nội phối hợp với Trung tâm William Joiner (Trung tâm Nghiên cứu hậu quả xã hội và chiến tranh - Đại học Massachusetts - Mỹ) tổ chức Hội thảo vớt tiêu đề: "Văn học Việt Nam - Hoa Kỳ sau chiến tranh".

Thời gian: từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2010 .

Điều 2. Kinh phí: Trung tâm William Joiner chịu toàn bộ kinh phí liên quan đến việc tổ chức Hội thảo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác