1539/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v mở lớp tập huấn cho phóng viên, biên tập viên những nội dung mới trong công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số về văn hóa, phong tục tập quán dân tộc thiểu số

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoan 2012 - 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVBTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điểu 1. Đồng ý mở 01 lớp tập huấn cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên những nội dung mới trong công tác tuyên truyền phục vụ đông bào dân tộc thiểu số về văn hóa, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số, Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì tổ chức, triển khai, thực hiện.
Thời gian: Tháng 6/2015
Điều 2. Kinh phí mở lớp tập huấn trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015, cấp qua văn phòng Bộ theo dự trù của Vụ Văn hóa Dân tộc (theo dự toán được phê duyệt).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài Chính, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHDT, L.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác