153/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 153/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 01 năm 2013 Về việc lập đoàn thanh niên tình nguyện tham gia chương trình “Hành động vì Di sản Việt Nam” tại Vịnh Hạ Long

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm them Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cho đoàn Tình nguyện viên bầu chọn Vịnh Hạ Long đi giao lưu, trao đổi với tình nguyện viên quốc tế trong chương trình “Hành động vì Di sản Việt Nam” tại Vịnh Hạ Long.

Thời gian: Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 01 năm 2013.

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Kinh phí: Ăn, ở, thuê phương tiện đi lại trích từ nguồn kinh phí tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long là Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới do Cục Hợp tác quốc tế quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, HTQT
.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác