1540/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội nghị - Hội thảo gặp mặt già làng, trưởng bản, người uy tín 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1270/2011/QĐ-TTg ngày 2 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Hội nghị - Hội thảo gặp mặt già làng, trưởng bản, người uy tín 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người.
- Thời gian: Quý 111/2015.
- Địa điểm: Tại Hà Nội
Điều 2. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị, Sở Văn hóa, Thế thao & Du lịch các tỉnh liên quan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Kinh, phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo.
- Trích trong kinh phí ngân sách sự nghiệp năm 2015, cấp qua Văn phòng
Bộ.
- Kinh phí thực hiện các công việc phối hợp trích từ nguồn kinh phí của đơn vị và các địa phương tham gia.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh Liên quan;
- Sở VHTTDL các tỉnh liên quan;
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có liên quan;
- Lưu: VT, VHDT, L100.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác