1540/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón tiếp đoàn nghệ thuật Chango của Cô-lôm-bi-a đến giao lưu tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón các cán bộ và nghệ sỹ đoàn nghệ thuật Học viện Âm nhạc Thái Bình Dương Chango của Cô-lôm-bi-a (11 người) sang thăm, làm việc và giao lưu cùng với giảng viên và sinh viên Học viện.
- Thời gian: 9h00 ngày 04/5/2016.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Bạn chi trả toàn bộ kinh phí cho chuyến đi của đoàn bao gồm đi lại trên hành trình quốc tế, ăn, ở, bảo hiểm, visa và các chi phí khác.
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm chi trả lễ tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm và tổ chức chương trình giao lưu (trích từ nguồn ngân sách 2016).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, PTT (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác