1540/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với đồng chí Chẩu Văn Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Báo Văn hóa và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố của tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo của tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội; công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015 và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Tuyên Quang là tỉnh miền núi, giàu truyền thống cách mạng, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã có sự phát triển khá toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân; tiếp tục kiểm kê, nhân rộng, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc trên địa bàn Tỉnh; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của tỉnh Tuyên Quang năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm, chỉ đạo:
a) Nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
b) Chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức kiểm kê, nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể; quan tâm, chăm lo phát triển các loại hình nghệ thuật trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là nghệ thuật Hát Then. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai công tác tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước năm 2015; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương.
đ) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao dân tộc; tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể thao của người dân gắn với xây dựng nông thôn mới của Tỉnh.
e) Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Tuyên Quang ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương.
g) Xây dựng các khu ATK trở thành các khu, điểm du lịch trọng điểm; có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế vào lĩnh vực du lịch; lựa chọn, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; chỉ đạo các khu, điểm du lịch hoàn thiện hệ thống Nhà vệ sinh đạt chuẩn; tăng cường an ninh, an toàn, kết nối các điểm đến du lịch trong và ngoài Tỉnh để tạo ra diện mạo mới trong phát triển du lịch những năm tới.
3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
a) Về việc Quy hoạch Khu du lịch lịch sử Tân Trào trở thành khu du lịch quốc gia: Giao Tổng cục Du lịch khẩn trương trình Bộ trưởng phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Quy hoạch; tổ chức đấu thầu,  tập trung xây dựng, sớm hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.
b) Về đề nghị hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối du lịch các vùng, trung tâm du lịch lớn:
Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ cụ thể cho tỉnh Tuyên Quang xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối du lịch các vùng, trung tâm du lịch lớn từ nguồn vốn Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình hành động quốc gia về du lịch.
c) Về việc Quy hoạch và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật như Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng, Bể bơi, Trung tâm Văn hóa… của Tỉnh:
- Việc Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao: Đề nghị Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
- Về việc đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao của Tỉnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
d) Về đề nghị cho bổ sung sân Golf tại Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm vào Quy hoạch:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương đưa sân Golf tại Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm vào Quy hoạch sân Golf Việt Nam.
đ) Về việc xây dựng hồ sơ “Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam” trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại:
- Thống nhất tỉnh Tuyên Quang là địa phương chủ trì xây dựng hồ sơ.
- Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, tỉnh Tuyên Quang và các địa phương liên quan xây dựng hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đề nghị UNESCO trước 15/3/2016.
- Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, tỉnh Tuyên Quang và các địa phương tổ chức Hội thảo quốc tế về Hát Then, Đàn Tính trong khuôn khổ Liên hoan Hát Then, Đàn Tính toàn quốc lần thứ V tại tỉnh Tuyên Quang vào tháng 9/2015.
e) Về hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Lâm Bình:
Đồng ý hỗ trợ kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Lâm Bình, đề nghị Tỉnh lập dự án, gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở của Bộ xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.
g) Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện việc bảo tồn Làng văn hóa từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa:
Đồng ý với đề nghị của Tỉnh, đề nghị Tỉnh lập hồ sơ, gửi Vụ Văn hóa dân tộc của Bộ xem xét, báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy Tuyên Quang;
- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác