1541/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức hội thảo "Công nghiệp văn hoá: Vai trò đối với nền kinh tế và khung chính sách phù hợp phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hoá giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục hợp tác quốc tế phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Công nghiệp văn hoá: Vai trò đối với nền kinh tế và khung chính sách phù hợp phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam", thời gian từ 13/5 - 14/5/2010 tại Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Phía Đan Mạch đài thọ các chi phí đón chuyên gia, tổ chức hội thảo và các chi phí khác có liên quan.

Cục Hợp tác quốc tế chịu các chi phí lễ tân, báo chí, tặng phẩm, mời cơm chuyên gia, thù lao Ban Tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn  Anh để b/c)

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác