1541/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Ngày 11 tháng 4 năm 2015, tại tỉnh Hà Giang, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã làm việc với đồng chí Triệu Tài Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Báo Văn hóa và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý CVĐCTCCNĐ Đồng Văn và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sau khi nghe đồng chí Hoàng Văn Kiên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội; công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015 và một số kiến nghị, đề xuất, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:
1. Hà Giang là tỉnh miền núi, kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, các lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội của Tỉnh đã có sự phát triển khá toàn diện, đời sống văn hóa của nhân dân từng bước được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy có hiệu quả. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, quán triệt, tổ chức hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đã được phê duyệt; chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch phục vụ nhân dân; tiếp tục kiểm kê, nhân rộng, phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc trên địa bàn Tỉnh; kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các luồng tư tưởng, văn hoá độc hại.
2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch của tỉnh Hà Giang năm 2015 và những năm tiếp theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hà Giang quan tâm, chỉ đạo:
a) Nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
b) Chỉ đạo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
c) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức kiểm kê, nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể; có phương án bảo vệ an toàn các bảo vật quốc gia trên địa bàn Tỉnh; quan tâm, chăm lo phát triển các loại hình nghệ thuật trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là nghệ thuật hát Then. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai công tác tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước năm 2015; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại địa phương.
đ) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao dân tộc; tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể thao của người dân gắn với xây dựng nông thôn mới của Tỉnh.
e) Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Hà Giang ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển du lịch Khu Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
g) Có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế vào lĩnh vực du lịch; lựa chọn, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; chỉ đạo các khu, điểm du lịch hoàn thiện hệ thống Nhà vệ sinh đạt chuẩn; tăng cường an ninh, an toàn, kết nối các điểm đến du lịch trong và ngoài Tỉnh để tạo ra diện mạo mới trong phát triển du lịch những năm tới.
3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:
a) Về việc Quy hoạch và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật như Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng, Bể bơi, Trung tâm Văn hóa, Nhà hát, Rạp chiếu phim… của Tỉnh:
- Đề nghị Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật, giai đoạn 2012-2020”.
- Về việc đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao của Tỉnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư để Bộ xem xét, có ý kiến về nội dung, quy mô công trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét, tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cho Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang.
b) Về hỗ trợ xây dựng hồ sơ di tích lịch sử đường Hạnh Phúc Hà Giang - Đồng Văn là di tích cấp quốc gia:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích, đề nghị Tỉnh nghiên cứu, lựa chọn một địa điểm tiêu biểu trên đường Hạnh Phúc Hà Giang - Đồng Văn tiến hành khoanh vùng bảo vệ phù hợp để lập hồ sơ, gửi Bộ xem xét, quyết định.
c) Về xây dựng hồ sơ “Tri thức canh tác hốc đá của cư dân Cao nguyên đá Đồng Văn” đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại:
Giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa và tỉnh Hà Giang lập kế hoạch xây dựng hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Bộ.
d) Về đề nghị hỗ trợ xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối du lịch các vùng, trung tâm du lịch lớn:
Giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ cụ thể cho tỉnh Hà Giang xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối du lịch các vùng, trung tâm du lịch lớn từ nguồn vốn Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình hành động quốc gia về du lịch. Trước mắt, hỗ trợ tỉnh Hà Giang thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại Trung Quốc trong năm 2015.
đ) Về hỗ trợ tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2012 đến 2020, tầm nhìn 2030:
Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Du lịch hỗ trợ tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị.
e) Về công tác quản lý kinh doanh hoạt động lữ hành trên địa bàn tỉnh Hà Giang:
- Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong kinh doanh hoạt động lữ hành tại Hà Giang, báo cáo lãnh đạo Bộ.
g) Về việc xây dựng hồ sơ “Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam” trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại:
Đề nghị tỉnh Hà Giang bố trí đủ kinh phí, tạo điều kiện hỗ trợ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện xây dựng hồ sơ “Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam” trình UNESCO.
h) Về việc xây dựng Làng Văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang:
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương, đề nghị Tỉnh lập dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyêt.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy Hà Giang;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác