1552/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm-Hội chợ "Thế giới tuổi thơ lần thứ XIV"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thoả thuận ký tháng 7/2001 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thường niên cuộc Triển Iãm-Hội chợ dành cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm-Hội chợ "Thế giới tuổi thơ lần thứ XIV";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm - Hội chợ thế giới tuổi thơ lần thứ XIV" gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Thủy, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam -Trưởng ban;

2. Ông Phạm Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đồng Trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Minh Khai, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban thường trực;

4. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

5. Ông Dương Văn Quynh, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

6. Bà Ngô Thị Hợp, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng ban;

7. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban;

8. Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Phó Trưởng ban,

9. Ông Lê Hoàng Hảo, Chủ tịch Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam - Phó Trưởng ban,

10. Bà Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch hội đồng Đội Trung ương - Phó Trưởng ban;

11. Ông Phan Khuê, Phó Tổng biên tập Báo Nhi đồng và Họa mi - Phó Trưởng ban;

12. Ông Lê Tất Thắng, Chuyên viên chính Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

13. Ông Chu Mạnh Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Thiết bị Giáo dục  Việt Nam - Ủy viên;

14. Ông Vũ Dũng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông, Cục Bảo vệ, Chăm sóc vẻ em Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Hoàng Phong, Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông Văn hoá và Giáo dục Rồng Vin - Uỷ viên;

16. Ông Đặng Trần Quảng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý doanh nghiệp - Uỷ viên;

17. Bà Đào Khánh Diệp, Câu lạc bộ Cánh diều hồng - Uỷ viên;

18. Ông Bùi Kỳ Đà, Trưởng phòng Hội chợ-Quảng cáo Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

19.  Ông Bùi Quang Phùng, Giám đốc Trung lâm giao lưu văn hóa nghệ thuật Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

20. Ông Phạm Nguyên Hoà, Giám đốc Xưởng Thiết kế Thi công Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

21. Ông Vũ Hải Sơn, Trưởng phòng Tuyên truyền Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

22. Bà Lê Thuý Nga, Phó Trưởng phòng phụ trách Kế toán Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Triển lãm-Hội chợ thế giới tuổi thơ lần thứ XIV" thành công theo đúng những quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc chương trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1, 4;

- Bộ trưởng (đế báo cáo);

-  Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, TLVHNT (3), VH.42.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác