1554/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1554/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 Về việc tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVI và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 129/CT-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các cơ sở văn hoá, thể thao và du lịch;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm-Hội chợ “Thế giới tuổi thơ lần thứ XVI và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc 2013” từ ngày 28/5/2013 đến ngày 01/6/2013 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:

- Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2013 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm.
- Công tác tuyên truyền, quảng cáo, văn hóa nghệ thuật, trang trí, khen thưởng, lễ tân, bảo vệ và các công việc liên quan lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Cục MTNATL (để thực hiện);
- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TLVHNT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác