1555/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng ban hành kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2008-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2011 kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2011.

Kinh phí để triển khai các hoạt động được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Sở VHTTDL 63 tỉnh/thành phố;

-Lưu: VT, GĐ.T.75.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác