1556/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần lễ Phim tài liệu Quốc tế lần thứ 6

040614153549.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị đinh số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 20 của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 nám 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc té, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Một Thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Hiệp hội các viện văn hóa và Đại sứ quán một số nước Châu Âu (EUNIC), bao gồm Viện Goethe Hà Nội, Đại sứ quán Áo, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam (L’espace), Instituto Cervantes Tây Ban Nha, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điến tại Việt Nam và Đại sứ quán Bungari tại Việt Nam tổ chức Tuần lễ Phim tài liệu Quốc tế lần thứ 6.
Thời gian và địa điểm: từ 04/6 - 12/6/2014 tại Công ty TNHH Một Thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội và từ 21/6-28/6/2014 tại Trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm duyệt các phim trước khi trình chiếu.
Điều 3. Về kinh phí:
- Hiệp hội các viện văn hóa và Đại sứ quán một số nước Châu Âu (EUNIC) chịu trách nhiệm gửi DVD phim cần chiếu, tóm tắt phim, kịch bản đã dịch sang tiếng Việt tới Công ty TNHH Một Thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; chi trả chi phí dịch phim và làm phụ đề (01 phim của Việt Nam và 01 phim của Đại sứ quán); quảng bá và xây dựng quyển giới thiệu chương trình, băng rôn, giấy mời, băng quảng cáo cho Tuần lễ phim; chi phí cho tiệc chiêu đãi nhẹ trước buổi khai mạc và bế mạc, chi phí nước uống trước mỗi buổi chiếu phim; mời khách đối tác của các Đại sứ quán và tổ chức Tuần lễ Phim tài liệu quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Một Thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chịu trách nhiệm chọn phim Việt Nam để cùng chiếu với phim nước ngoài tại Tuần lễ phim; cung cấp phòng chiếu cho Tuần lễ phim; chịu trách nhiệm kỹ thuật cho các buổi chiếu; làm các thủ tục cần thiết để xin phép tổ chức Tuần lễ phim cũng như xin kiểm duyệt cho các phim được trình chiếu; mời các nhà làm phim Việt Nam và các đối tác của Công ty đến tham dự Tuần lễ phim.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác