1557/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo b -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hải Tạng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 47/TTr- SVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Nhà Đông, Nhà Tây di tích chùa Hải Tạng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (kèm hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Trích lục bản đồ thửa đất và Giấy cúng dường đất màu cho chùa Hải Tạng). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hải Tạng với nội dung: quy hoạch tổng mặt bằng di tích; xây dựng mới Giảng đường, Nhà Tăng, Nhà bếp, Nhà vệ sinh.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Nghiên cứu, lùi vị trí Giảng đường, Nhà Tăng để hàng cột hiên mặt bên của các công trình này (hàng cột trục A) không vượt quá hàng cột hiên Chánh điện.
- Hồ sơ thiết kế cần bổ sung bản vẽ chi tiết kiến trúc, hệ thống kỹ thuật của các công trình xây mới, hệ thống thoát nước thải chung.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó công bố công khai nội dung Dự án trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác