1559/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương bố trí vốn và thẩm định Báo cáo KTKT phục dựng bia và tôn tạo nhà che bia lăng Lê Thái Tông thuộc di tích Lam Kinh, Thanh Hóa

280514161817.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2252/UBND- vx ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị bố trí vốn và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục dựng bia và tôn tạo nhà che bia lăng Lê Thái Tông thuộc di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Trên cơ sở lăng mộ, rùa và nền nhà bia đã được tu bổ, tôn tạo, bản dập văn bia ghi công lao vua Lê Thái Tông đã được sưu tầm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi bia và nhà che bia lăng Lê Thái Tông.
2. Về hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật phương án phục dựng bia và xây dựng nhà che bia: Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên, bao gồm xây dựng nhà che bia và phục dựng bia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Trong quá trình phục dựng bia cần có sự tham gia của Viện Hán Nôm.
- Hạn chế tối đa các chạm khắc hoa văn trên các bộ vì của công trình.
3. Về kinh phí: Năm 2014, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ cho việc phục hồi bia và nhà che bia lăng Lê Thái Tông là 150 triệu đồng. Đối với số kinh phí còn lại đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối bằng nguồn kinh phí của tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác