1559/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2015) trên Báo Gia đình và Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2015;
Căn cứ Kế hoạch số 1523/KH-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2015) trên Báo Gia đình và Xã hội, Báo Pháp luật Việt Nam.
- Nội dung: Tập trung tuyên truyền chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2015 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề công tác gia đình năm 2015 “Xây dựng nhân cách người Việt nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình”;  tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; về vai trò, giá trị của gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc; các mô hình điển hình gia đình và thực hiện công tác gia đình; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình., phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình.
- Hình thức: Tuyên truyền qua chuyên trang Gia đình trên các số báo ngày.
- Thời gian tuyên truyền: Tháng 6 năm 2015.
Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.HN.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác