1560/QĐ-BCĐ

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH -

Quyết định Số: 1560/QĐ-BCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2013-2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2013

(Ban hành theo Quyết định số     1560    /QĐ-BCĐ ngày   26     tháng 4  năm 2013

của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” )

 

STT

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

1

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong cả nước tiến hành kiện toàn, hợp nhất Ban Chỉ đạo các cấp; thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp, ổn định bộ bộ máy và hoàn thiện các văn bản quản lý về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Quý I và Quý II

2

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tham mưu hướng dẫn khung ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh; trong đó bổ sung Ban Tuyên giáo làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Quy chế này quy định cụ thể nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã.

Quý I và Quý II

3

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể phân công 33 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đi kiểm tra cơ sở về thực hiện Phong trào.

 

Quý II

4

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chương trình truyền thông quốc gia về phát triển văn hóa cơ sở bao quanh chủ đề: “Truyền thông và văn hóa Việt Nam” với các cơ quan truyền thông trong cả nước, để thống nhất cách thức tuyên truyền hoạt động của phong trào.

 

Quý II

II

ĐỀ ÁN, THÔNG TƯ, HƯỚNG DẪN

 

1

 

Xây dựng Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.

Quý II

2

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn, xây dựng dự toán kinh phí và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Quý II

3

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Hướng dẫn chi tiết về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hình thức khen thưởng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thay thế Hướng dẫn số 2062/HD-BCĐ.

Quý II

III

TỔ CHỨC TỌA ĐÀM, HỘI NGHỊ

 

1

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo (06 tháng đầu năm, 06 tháng cuối năm).

Cả năm

 

2

Tổ chức tọa đàm: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Người tốt, việc tốt”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và vận động công nhân, viên chức và người lao động học tập, lao động sáng tạo.

Quý III

3

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm (2010-2013) thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Quý IV

4

 

Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 về chỉ đạo đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư” trong giai đoạn mới.

Quý IV

5

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24/1998/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư.

Quý III

6

Chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) 1998 - 2013 và tổ chức Hội nghị Toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa VIII).

Quý IV

 

 

7

Hội nghị Biểu dương “Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc” toàn quốc lần thứ II, năm 2013.

Qúy III

IV

TẬP HUẤN, KIỂM TRA, RÀ SOÁT TIÊU CHÍ

 

1

Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản mới của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 03 khu vực (Bắc, Trung, Nam).

Quý II và Quý III

2

Tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát tại các cụm: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm tổng hợp tình hình, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp trong giai đoạn mới.

Cả năm

3

Rà soát lại tất cả các tiêu chí về xây dựng, công nhận gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương; nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị lần cuối cùng trong phong trào, với phương châm dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, vùng miền.

Quý III

4

 

Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Cả năm

5

Tổ chức tập huấn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 03 miền (Bắc - Trung - Nam).

Quý IV

6

Biên soạn sách hỏi đáp về xây dựng văn hóa nông thôn mới và các văn bản mới về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (02 cuốn).

Cả năm

V

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VÀ TUYÊN TRUYỀN

 

1

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân khu công nghiệp chào mừng Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Cả năm

2

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2011 về chỉ đạo và tổ chức hoạt động xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, giai đoạn 2012 - 2015.

Cả năm

3

Tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”  lần thứ IV tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quý II

4

Tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá kết quả, khái quát mô hình và đề ra nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới.

Quý III

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ Trung ương;
- UBND, BCĐ, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPTT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác