1560/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Quy hoạch Lễ hội toàn quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức xây dựng Quy hoạch Lễ hội toàn quốc;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Quy hoạch Lễ hội toàn quốc gồm các ông (bà) có tên sau:

A. Ban soạn thảo:

1. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hoá cơ sở- Trưởng ban;

2. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Phó Trưởng ban;

3. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nếp sống văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở -Ủy viên;

4. Ông Bùi Hoài Sơn, Trưởng phòng Đào tạo, Viện nghiên cứu Văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Tảo, Phó trưởng phòng Thanh tra Văn hoá. Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

6. Ông Vũ Thế Đức, Phó trưởng phòng Kế hoạch, tổng hợp và quy hoạch, Vụ Kế hoạch, Tài chính - Uỷ viên;

7. Bà Nguyễn Kim Dung, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản văn hóa -Uỷ viên;

8. Ông Đào Ngọc Anh, Trưởng phòng, Vụ Thị trường Du lịch, Tổng Cục Du lịch - Uỷ viên;

9. Bà Trần Thị Bích Huyền, Trưởng phòng Tài chính, Kế toán, Cục Văn hóa cơ sở - Tổ viên;

10. Bà Trịnh Thu Hiền, Chuyên viên, Vụ Pháp chề - Ủy viên;

11. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Chuyên viên, Vụ Văn hoá dân tộc - Uỷ viên;

12. Bà Bùi Bích Ngọc, Chuyên viên, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Uỷ viên;

B. Tổ Biên tập:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng phòng Nếp sống văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Duy Kiên, Chuyên viên phòng Nếp sống văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở - Tổ phó,

3. Bà Nguyễn Thu Trang, Chuyên viên phòng Nếp sống văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở - Tổ viên;

Điều 2. Ban Soạn thảo, Tổ biên tập tổ chức xây dựng Quy hoạch Lễ hội toàn quốc đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, QH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác