1561/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức biểu diễn hòa nhạc hiện đại và truyền thống trong âm nhạc Ý"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn vả tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/Đ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Italia tại Hà Nội tổ chức chương tính hòa nhạc “Hiện đại và truyền thống trong âm nhạc Ý" do nghệ sỹ dương cầm Stefano Ragni  và giọng nữ cao Paola Stafficci biểu diễn.

Thời gian và địa điểm:  20h ngày 2 tháng 6 năm 2011 tại Nhà hát Lớn Hà Nội .

Điều 2. Về kinh phí:

- Đại sứ quán Italia tại Hà Nội chịu chi phí tổ chức.

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan có liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NQA (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác