1562/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký, giúp việc Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014

040614153323.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014;
Căn cứ Kế hoạch số 1620/KH-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban tổ chức, Tổ thư ký, giúp việc Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014 gồm các ông, bà có tên sau:
A. Ban tổ chức:
1. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Quốc Quỳ, Phó chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;
3. Ông Lê Văn Hùng, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Phó trưởng Ban;
4. Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Thành viên;
5. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, Thành viên;
7. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Thành viên;
8. Ông Nguyễn Hùng Khu, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Cục Công tác phía Nam, Thành viên.
B. Tổ thư ký, giúp việc:
1. Ông Nguyễn Duy Kiên, Chuyên viên Phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Thư ký;
2. Ông Nguyễn Thái Vinh, Chuyên viên Phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Thư ký;
3. Bà Lê Kim Thanh, Kế toán Phòng Kế toán Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở, Tổ viên;
4. Bà Đỗ Thị Mai Anh, Chuyên viên Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, Tổ viên;
5. Ông Đinh Kim Lam, Nhân viên Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở, Tổ viên.
Điều 2. Ban Tổ chức, Tổ thư ký, giúp việc có trách nhiệm tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014 và tự giải thể sau khi Hội nghị kết thúc. Ban Tổ chức, Tổ thư ký, giúp việc được hưởng các chế độ khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định và được phép đi về bằng phương tiện máy bay khi thực hiện nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS, DK (30).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác