1564/QĐ-B VHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 81

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nehệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 81 với sự tham gia của Nhạc trưởng Andrea Pestalozza (quốc tịch Italia) và nghệ sĩ piano Henri Sigíriđsson (quốc tịch Phần Lan).
Thời gian: 20h00 ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2015
Địa điểm: Nhà hát Lớn, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội
Điều 2. Về kinh phi:
- Các nhà tài trợ hỗ trợ chi phí khách sạn, vé máy bay cho chỉ huy và các nghệ sĩ.
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức tập luyện, lễ tân, đón tiếp, chịu mọi chi phí in ấn, quảng cáo, thuê địa điểm biểu diễn, thù lao cho chỉ huy và nghệ sĩ piano, thù lao tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên Dàn nhạc và các chi phí tổ chức chương trình khác (trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
 
Nơi nhận:
- Như  Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);;
- Lưu: VT HTQT, TLH (6).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác