1564/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

CÔNG VĂN Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ NĂM 2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương tại Tờ trình số 7791/TTr-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Thường trực;

4. Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên;

5. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Ủy viên;

9. Bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

11. Ông Lưu Duy Dần, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Ủy viên;

12. Ông Đỗ Như Đính, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Duy Thiệu, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Bộ Công thương là cơ quan Thường trực của Hội đồng; Hội đồng được thành lập Tổ giúp việc do Chủ tịch Hội đồng quyết định và được sử dụng con dấu của Bộ Công thương để giải quyết công việc; Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Bộ Công thương bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2009.

2. Hội đồng có trách nhiệm xét duyệt – và đề nghị Thủ tướng Chính phủ (thông qua Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương) xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009;

3. Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2009 và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Hội đồng (như Điều 1);
- Ban Thi đua Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTN;
- Lưu Văn thư, TCCV (05b).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác