1566/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1566/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2013 Về việc Tổ chức chương trình nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc và lên lớp master của nghệ sĩ dương cầm Eric Legnini và nhóm Afro Jazz Beat Bỉ nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày ký Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam và Vùng Wallonie-Bruxelles.

Thời gian và địa điểm:

- Ngày 9/5/2013 tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 11/5/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhạc viện TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm nội dung chương trình.

Điều 1. Kinh phí: Các chi phí liên quan đến nghệ sĩ, tổ chức biểu diễn và lên lớp master do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt nam và Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam chịu trách nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác