156/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Hội Xuân Bính Thân 2016”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo các đơn vị thuật trực thuộc Bộ, các đơn vị nghệ thuật Quân đội, biểu diễn phục vụ dân trong “Hội Xuân Bính Thân 2016” tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 02 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, từ ngày 27 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2016. Các đơn vị tham gia biểu diễn trực tiếp liên hệ với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam để tổ chức tốt công tác biểu diễn, mỗi đơn vị biểu diễn 01 buổi (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kinh phí thực hiện gồm: Thù lao luyện tập, biểu diễn, đi lại và các chi phí khác trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Trung tâm Triển lãm VHNTVN (để phối hợp),
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, NTBD, PTA.15.

 
DANH SÁCH
Các đơn vị tham gia và lịch biểu diễn “Hội Xuân Bính Thân 2016”

(Ban hành theo Quyết định Số 156 /QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 01
năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 
STT ĐƠN VỊ THAM GIA THỜI GIAN BIỂU DIỄN GHI CHÚ
1. Nhà hát Tuổi trẻ 19h30 ngày 27/01/2016 Khai mạc
2. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 19h30 ngày 29/01/2016  
3. Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc 19h30 ngày 30/01/2016  
4. Đoàn Văn công Quân khu I 19h30 ngày 31/01/2016  
5. Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 19h30 ngày 03/02/2016 Bế mạc
 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác