1570 /QĐ-TTG

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Thiện Nhân Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010 – 2014)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ

về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan, Chủ tịch và các ông, bà có tên ỏ Danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Các thành viên HDDSVHQG;

- Văn phòng HDDSVHQG;

- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT,

  Vụ Tổng hợp

- Lưu: Văn thư, KGVX

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 19 thang1 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

1

GS. TSKH

Lưu Trần Tiêu

Chủ tịch Hội đồng

2

GS. TSKH

Vũ Minh Giang

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

TS

Nguyễn Thế Hùng

Ủy viên Thường Trực Hội đồng

4

PGS. TS

Đặng Văn Bài

Ủy viên Hội Đồng

5

PGS. TS 

Nguyễn Chí Bền

Ủy viên Hội Đồng

6

PGS. TS

Phan Xuân Biên

Ủy viên Hội Đồng

7

PGS. TS

Trương Quốc Bình

Ủy viên Hội Đồng

8

GS. TSKH

Vũ Quang Côn

Ủy viên Hội Đồng

9

PGS.TS

Trần Đức Cường

Ủy viên Hội Đồng

10

PGS.TS

Ngô Văn Doanh

Ủy viên Hội Đồng

11

Đại tá. PGS.TS

Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên Hội Đồng

12

PGS. TS

Phạm Quang Hoan

Ủy viên Hội Đồng

13

PGS. TS

Bùi Chí Hoàng

Ủy viên Hội Đồng

14

PGS. TS

Phạm Mai Hùng

Ủy viên Hội Đồng

15

PGS. TS

Nguyễn Quang Huy

Ủy viên Hội Đồng

16

GS. TS

Đỗ Quang Hưng

Ủy viên Hội Đồng

17

GS. TS. KTS

Hoàng Đạo Ký  

Ủy viên Hội Đồng

18

TS

Lê Thị Minh Lý

Ủy viên Hội Đồng

19

PGS. TS

Trịnh Khắc Mạnh

Ủy viên Hội Đồng

20

KTS

Phùng Phu

Ủy viên Hội Đồng

21

TS

Phạm Quốc Quân

Ủy viên Hội Đồng

22

NNC

Dương Trung Quốc

Ủy viên Hội Đồng

23

GS. TS

Ngô Đức Thịnh

Ủy viên Hội Đồng

24

GS. TS

Nguyễn Minh Thuyết

Ủy viên Hội Đồng

25

PGS. TS

Tống Trung Tín

Ủy viên Hội Đồng

26

PGS. TS

Đỗ Văn Trụ

Ủy viên Hội Đồng

27

TS

Tuyết Nhung Buôn Krông

Ủy viên Hội Đồng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác