1572/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vì Biển đảo thân yêu"

290514085357.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông báo số 200/TB-VP ngày 19 tháng 5 năm 2014 và Thông báo số 1594/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật "Vì Biển đảo thân yêu";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Công tỵ TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Truyền thông VTETART và các đơn vị có liên quan tổ chức biểu diễn Chương trình nghệ thuật "Vì Biển đảo thân yêu" vào 20h00 ngày 30 tháng 5 năm 2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
- Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp, tuyên truyền, quảng bá trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
- Kênh truyền hình vov Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tiếp sóng trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam.
- Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí, xây dựng kịch bản trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, kinh phí, kỹ thuật, lực lượng tham gia trong quá trình dàn dựng, luyện tập, tổng duyệt và tổ chức Chương trình.
- Văn phòng Bộ soạn, thảo các văn bản liên quan, chuẩn bị các cuộc họp, tổ chức mời, đón tiếp, lễ tân phục vụ Chương trình và phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Truyền thông VTETART vận động các đơn vị, cá nhân quyên góp kinh phí để ủng hộ, ữao tặng đồng bào, chiến sỹ nơi biển đảo của Tổ quốc trong Chương trình.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) chịu trách nhiệm về việc tăng cường âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, tuyên truyền trực quan, thiết kế và thực hiện trang trí sân khấu, thiết kế và in tài liệu tuyên truyền, giấy mời đại biểu dự Chương trình.
- Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chịu trách nhiệm tập hợp, bố trí nghệ sĩ, diễn viên tham gia Chương trình; chuẩn bị địa điểm tập luyện, tổ chức dàn dựng, luyện tập, tổng duyệt và phối hợp với Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị liên quan đạo diễn thực hiện Chương trình.
- Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng phim minh hoạ cho Chương trình.
- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chuẩn bị địa điểm, phòng tiếp khách, lễ tân phục vụ, hoa tặng nghệ sĩ, diễn viên trong Chương trình.
Điều 3. về kinh phí thực hiện
- Ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn chi các công việc Cục và Trang tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật được giao thực hiện, các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ, diễn viên tham gia tập luyện, tổng duyệt, biểu diễn và kinh phí thực hiện phim minh họa của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các chi phí liên quan.
- Ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Văn phòng Bộ, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam;
- Kinh phí tự chủ của Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội;
- Kinh phí của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Nguồn kinh phí xã hội hoá.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Truyền thông VTETART, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
-Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác