1573/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Xây dựng Quy hoạch bảo tàng tổng thể hệ thống di tích và danh thắng cảnh ở sườn phía Tây Yên Tử thuộc tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 242/ SVHTTDL- BT ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép xây dựng Quy hoạch bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh lam thắng cảnh ở sườn Tây Yên Tử thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang, sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cùng với hệ thống di tích và danh lam thắng cảnh ở sườn Đông Yên Tử thuộc tỉnh Quảng Ninh, hệ thống các di tích và danh lam thắng cảnh ở sườn Tây Yên Tử thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang cũng có giá trị lịch sử, văn hóa quan trọng liên quan đến nhà Trần và thiền phái Trúc Lâm. Để bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích và danh lam thắng cảnh này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang về việc lập Quy hoạch bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh lam thắng cảnh ở sườn Tây Yên Tử thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch lưu ý trong quá trình lập quy hoạch này, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cần tổ chức điều tra, khảo sát kỹ lưỡng để hoàn chỉnh danh mục di tích có liên quan, tổ chức xếp hạng theo quy định của Luật Di  sản văn hóa những di tích chưa xếp hạng. Đồng thời, tham khảo Quy hoạch hệ thống di tích ở sườn Đông Yên Tử để tạo sự gắn kết và thống nhất giữa hai quy hoạch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-UBND tỉnh Bắc Giang (để chỉ đạo)

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (02), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác