1574/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở địa phương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Pháp chế tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam theo Kế hoạch.

Đối tượng được phổ biến là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cán bộ phòng nghiệp vụ của Sở và Trưởng, phó Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

Thời gian tổ chức: đầu tháng 6 năm 2011

Kinh phí tổ chức: chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, PC, AT (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác