1574/QĐ-BVHTTDL

BT - Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Vương quốc Anh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-BNV ngày 02 tháng 03 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài năm 2016 giao cho các bộ, ngành;
Căn cứ Công văn số 1319/BNV-ĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài năm 2016,
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Vương quốc Anh với tổng kinh phí là 1,5 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài năm 2016 do ngân sách Nhà nước cấp qua Bộ Nội vụ (có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, ĐH. 10.
 
KẾ HOẠCH Tổ chức khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Vương quốc Anh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1574/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2016 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Học tập kinh nghiệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các hoạt động văn hoá, thế thao và du lịch tại Vương quốc Anh;
- Góp phần trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực hoạch định chính sách, quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.
2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức khóa bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Vương quốc Anh phải được chuẩn bị kỹ về chương trình, nội dung,và phương pháp tổ chức đoàn, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, chất lượng, hiệu quả;
- Các cán bộ, công chức được cử tham gia khóa học phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy chế, quy định của pháp luật hiện hành.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Chủ đề, nội dung:
a) Chủ đề: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các hoạt động văn hóa, thế thao và du lịch.
b) Nội dung:
- Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch;
- Chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;
- Kinh nghiệm quản lý, quảng bá và khai thác các di sản văn hóa tại Vương quốc Anh;
- Khảo sát và tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại bảo tàng Amberley (Amberley Museum & Heritage Centre); tại một số địa danh nổi tiếng ở Luân Đôn như: Cung điện Buckingham, Tháp Elizabeth (tháp đồng hồ Big Ben), Quảng trường Trafalgar, Tòa nhà Quốc hội, Viện bảo tàng Anh.
2. Đối tượng, số lưọng, thành phần tham gia:
a) Đối tượng: Cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên; quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trở lên; chuyên gia hoạch định chính sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công tác ở lĩnh vực phù hợp với chủ đề khóa bồi dưỡng; còn đủ thời gian công tác từ 12 tháng trở lên tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.
b) Số lượng: 15 người.
c) Thành phần:
- Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ: 01 người;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 13 người;
- Phiên dịch: 01 người.
3. Nước đến và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng:
a) Nước đến: Vương quốc Anh;
b) Cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng: Trường Đại học Chichester, upper Bognor Road, Bognor Regis, West Sussex, PO 21 1HR.
1. Thời gian tổ chức khóa bồi dưỡng: Từ ngày 09 tháng 7 năm 2016 đến ngày 18 tháng 7 năm 2016 - 10 ngày (bao gồm cả thời gian đi và về).
2. Kinh phí tổ chức Đoàn: 1.500.000.000VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), từ nguồn kinh phí tố chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài năm 2016 do ngân sách Nhà nước cấp qua Bộ Nội vụ (có dự toán kèm theo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì tổ chức đoàn:
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đoàn, báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt;
- Căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt, xây dựng nội dung, chương trình chi tiết của khóa bồi dưỡng và triển khai tổ chức đoàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chịu trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí; báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng theo quy định.
2. Các đơn vị phối hợp:
Các đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ cử cán bộ, công chức tham gia đoàn, bảo đảm đúng đối tượng quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác