1576/TB-BVHTTDL,

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2011

Ngày 11 tháng 5 năm 2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (ITE HCMC). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chi Minh và các phòng ban thuộc Sở.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận:

1) Thời gian còn lại để chuẩn bị tổ chức Hội chợ không nhiều, khối lượng công việc còn lớn, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu, tiến độ chung.

2) Việc tổ chức Hội chợ ITE HCMC lần này trong bối cảnh kinh tế của khu vực và quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt Chính phủ có Nghị quyết số 11 ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Du lịch rà soát quy mô, các hoạt động đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, phù hợp với nguồn lực thực hiện, cân nhắc các đối tượng, địa bàn mới.

3) Giao Tổng cục du lịch: 

- Khẩn trương xây dựng đề án tổ chức Hội chợ ITE giai đoạn 2011 – 2015  báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 31/5/2011 theo Thông báo số 812/TB-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2011;

- Nghiên cứu dự thảo kế hoạch, nội dung tổ chức ITE HCMC do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước ngày 24 tháng 5 năm 2011;

- Chủ trì xây dựng Đề án tổ chức xây dựng gian hàng Du lịch Việt Nam tại Hội chợ ITE HCMC 2011 thuộc Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 20/6/2011;

-Tham mưu, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét khách mời quốc tế.

4) Đề nghị Sở VHTTDL thành phố Hồ Chí Minh: 

- Cân nhắc việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng du lịch 4 nước để đảm bảo yêu cầu thiết thực, phù hợp;

- Chuyển họp báo sau thời điểm kế hoạch, nội dung ITE HCMC được phê duyệt.

5) Về kinh phí: 

- Phần kinh phí tổ chức ITE HCMC từ nguồn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế báo cáo Bộ trưởng xem xét.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

-Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, VỤ KHTC;

-Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh

-Lưu: VT, VP (THTT) NTS (12).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác