1577/BVHTTDL- KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v góp ý Dự thảo Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực Nam Sa Thầy, tỉnh Kon Turn

280514161058.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Phúc đáp Công văn số 1065/UBND-TH ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc góp ý Dự thảo Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội khu vực Nam Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, sau khi nghiên cứu dự thảo kèm theo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất về cơ bản với những nội dung đã được thể hiện tại dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội khu vực Nam Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
2. Đề nghị nghiên cứu một số nội dung cụ thể như sau:
2.1. Đối với Phần Mở đầu tại các trang 1-4 của dự thảo.
- Đề nghị nghiên cứu bổ sung phạm vi nghiên cứu Quy hoạch (thời gian và không gian), phương pháp lập Quy hoạch, hệ thống Bản đồ các tỷ lệ theo đúng quy định của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ- CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội.
- Đề nghị nghiên cứu bổ sung vào khoản “IV. Các căn cứ, tài liệu tham khảo để lập Quy hoạch” tại các trang 2-4 của dự thảo đối với Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
2.2. Đối với Phần thứ nhất tại các trang 5-10 của dự thảo. Đề nghị nghiên cứu bổ sung đánh giá về tài nguyên du lịch nhân văn của khu vực Nam Sa Thầy; đồng thời, thống kê số liệu cụ thể về tỷ lệ đồng bào dân tộc trên địa bàn để có nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hiện nay.
2.3. Đối với Phần thứ hai tại các trang 11-17 của dự thảo.
- Đề nghị nghiên cứu và có đánh giá cụ thể về tình hình phát triển du lịch vào mục 3, trang 13 của dự thảo, trong đó cụ thể và sâu hơn về tình hình hợp tác phát triển du lịch của khu vực Nam Sa Thầy với phía Căm-pu-chia.
- Đề nghị nghiên cứu làm rõ nhận định “Hiện cơ sở văn hoá, thể dục, thể thao chưa được đầu tư; phong trào thể dục thể thao chủ yếu tự phát trong các điểm dân cư của công nhân, hoặc do các tổ chức đoàn thể của doanh nghiệp tổ chức” tại mục 3, trang 15 của dự thảo. Vì, trong những năm vừa qua (2006- 2014), Chính phủ (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp) đã đầu tư thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá cho toàn tỉnh Kon Tum là 51.976 triệu đồng đế thực hiện 06 Dự án của 03 mục tiêu, trong đó có những Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt Nhà văn hoá thôn, bản, xã, huyện trên toàn tỉnh nên đối với khu vực Nam Sa Thầy sẽ cũng được quan tầm đầu tư.
2.4. Đối với Phần thứ ba tại các trang 18-59 của dự thảo.
- Đề nghị nghiên cứu bổ sung mục tiêu tổng quát và cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển văn hoá, thể thao và du lịch khu vực Nam Sa Thầy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vào mục 2, các trang 24-25 của dự thảo.
- Định hướng và giải pháp phát triển du lịch tại tiểu mục 1.3.2, các trang 33-34; đầu tư bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc truyền thống tại điểm a.6, trang 38; phát triển văn hoá, thể dục thể thao tại tiểu mục 3.4, các trang 44-45 của dự thảo còn rất chung chung, thiếu số liệu cụ thể. Đề nghị nghiên cứu bổ sung.
2.5. Đối với Phần thứ tư tại các trang 60-71 của dự thảo. Đề nghị nghiên cứu bổ sung các giải pháp cụ thể về bảo vệ môi trường, liên kết phát triển...
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nghiên cứu, yêu cầu Đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.
 
 
Nơi nhận:
-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum;
-Lưu: YT, KHTC, ĐL.(11).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác