1577/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1577/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2013 Về việc ra nhập Mạng lưới Điện ảnh Châu Á-AFCNet

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh được đăng ký ra nhập Mạng lưới Điện ảnh Châu Á-AFCNet.
Điều 2. Kế hoạch phối hợp hoạt động với AFCNet nằm trong kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Lệ phí niên liễm và chi phí hoạt động hợp tác với AFCNet được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp hàng năm của Cục Điện ảnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Cục HTQT (để phối hợp);
- Vụ KHTC(để biết)
-Lưu: VT, CĐA.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác