1578/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020’’;

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ/BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020’’;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

OUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gồm các ông (bà) sau

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện - Tổ trưởng;

2. Ông Trần Nhật Linh, Chuyên viên Vụ thư viện - Thứ ký;

3. Ông Lê Văn Bính, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính -Thành viên;

4. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính -Thành viên;

5. Ông Doãn Anh Đức, Trưởng phòng Tin học, Thư viện Quốc gia Việt Nam -Thành viên;

Điều 2. Tổ soạn thảo có trách nhiệm xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm chất lượng và đến độ thời gian. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các đơn vị có thành viên tham gia và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, TV (3), NL.15..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác